Zadzwoń

Właściwości gazu płynnego

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE GAZU PŁYNNEGO

Wartość opałowa jest podstawową daną do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń cieplnych.

Jest to wartość ciepła ( energii ) jaką można uzyskać w wyniku spalania całkowitego i zupełnego jednego kilograma( 1 kg ) lub jednego metra sześciennego ( 1 m3 ) gazu płynnego.

 

GAZ

FAZA GAZOWA

FAZA CIEKŁA

kcal/Nm3

kJ/Nm3

kcal/kg

kJ/kg

Propan

21790

91260

11070

46360

Butan

29280

122570

10920

45720

 
W celu należytej oceny kaloryczności propanu i butanu należy porównać ją z kalorycznością innych paliw gazowych, np. gaz ziemny.
Użytkowa wartość opałowa gazu ziemnego wynosi około 37300 kJ/Nm3.
Wartość opałowa gazów płynnych jest więc kilkakrotnie wyższa.
Propan : 91260 / 37300 gaz ziemny – wartość opałowa propanu 2,4 krotnie wyższa,
Butan : 122570 / 37300 gaz ziemny – wartość opałowa propanu 3,3 krotnie wyższa,
Średnia wartość opałowa mieszaniny propanu i butanu wynosi Qw = 46000kJ/kg.
 

WARTOŚCI PRZELICZENOWE DLA PROPANU

1 l płynu = 0,254 m3

FAZA CIEKŁA

FAZA GAZOWA

1 l = 0,52 kg

1 Nm3 = 2 kg

1 kg = 1,92 l

1 kg = 0,5 Nm3

 
Wartość opałowa:

 
RODZAJE GAZU W DYSTRYBUOWANEGO W POLSCE

Jakość gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy określają przepisy, a w szczególności Polska Norma PN–87/C–96001.

Zgodnie z Polską Normą jeden m3 gazu w warunkach normalnych określony jest jako ilość suchego gazu zawartego w objętości jednego m3 przy temperaturze 0OC i pod ciśnieniem 101,3 kPa (760 mm Hg).

GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY GZ – 50

SKŁAD :

GAZ ZIEMNY ZAAZOTOWANY GZ – 35

SKŁAD :

Zgodnie z Polską Normą PN–82/C–96000 „ gazy węglowodorowe płynne ( C3 – C4 ) są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawo-wymi składnikami określonymi w niniejszej normie literą C z indeksem liczbowym są :

Oraz w mniejszych ilościach :

W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów i przeznaczenia, rozróżnia się trzy rodzaje mieszanin gazów węglowodorowych ( płynnych C3 – C4 ) :

Gaz płynny jest cięższy od powietrza. W przypadku wycieku zbiera się w zagłębieniach, dlatego przepisy zabraniają montażu instalacji i odbiorników gazu płynnego w miejscach, w których w razie wycieku gaz mógłby się gromadzić ( pomieszczenia poniżej poziomu gruntu itp. ).

PROPAN C3H8

PROPAN – BUTAN C3H8 + C4H10

BUTAN C4H10

Chem-Gaz na Facebooku
Chem-Gaz na Twitterze